Project Officer - Biomedical Equipment Management Program

nan Kreyole

Location: St. Boniface Hospital, Fond-des-Blancs, Haiti
Start Date: As soon as possible
Duration: 3 years
Reports to: Biomedical Engineering Technician St. Boniface Haiti Foundation

Overview:
The St. Boniface Haiti Foundation (SBHF) is committed to working side-by-side with the people of Haiti to break the cycle of poverty and alleviate suffering through health care, education and community development. SBHF is a non-governmental organization headquartered in Newton, Massachusetts, that supports and engages in the provision of quality health care, education and community development in Fond des Blancs, with a field presence of over 200 staff. We work toward the goal of building healthy, independent, and self-sustaining communities. The implementation of the Biomedical Engineering Technician (BMET) Training Program will simultaneously improve the equipment maintenance and repair system at St. Boniface Hospital, and key partner sites in Haiti. In addition, the program will create a market of trained BMETs who can serve other hospitals in the country with similar needs. The Project Officer will report to the Biomedical Engineering Technician, and will have a close working relationship with the Chief Operating Officer and Chief Supply Chain Officer

Job Summary
Working in collaboration with the clinical and administrative teams, the Project Officer will oversee the coordination and logistics of all BMET program activities at HSB. She/he will be responsible for working with the BMET training team to coordinate and track all equipment needing maintenance or repair; monitoring and evaluating program activities for reporting purposes; and providing logistic and administrative support for program trainings, conferences, and other meetings. The Project Officer will also serve as a liaison between the main SBHF BMET training program and any partner organizations, as well as the primary point of contact with USAID.

Job Duties & Responsibilities

 • Work with the BMET, BMET Trainees, and other relevant staff to transfer and track equipment needing repair within the work order management database
 • Coordinate travel, conference, and meeting logistics for the program team and training partners, including ordering training materials and other required program supplies 
 • Liaise with the supply chain team to help coordinate purchase and distribution of equipment spare parts and accessories
 • Participate in meetings, workshops, and conferences with a primary function of building a network and following up with both current and potential partners
 • Collaborate with partner organizations and share results with USAID and external partners
 • Track and report on program impact, including number of BMETs trained, percentage of functional equipment, and other relevant statistics
 • Oversee the writing, editing and final preparation of evaluation and reporting documents for USAID
 • Work with the BMET and relevant stakeholders to develop a training curriculum for the program that can be utilized at partner sites in Haiti
 • Provide support for effective and efficient program management to allow for the growth and expansion of the program
 • Perform other duties as assigned

Qualifications

 • At least five years of experience in a related field
 • Proven skills in coordinating travel, meeting, and conference logistics
 • Demonstrated experience in organizational and administrative coordination
 • Fluent in oral/written English and Haitian Creole
 • Strong written, oral, communications, and presentation skills
 • Highly proficient in Microsoft Office applications, and willingness to learn management of new applications including databases
 • Strong communication with clinical and administrative teams, as well as members of the training program
 • Ability to work well with government, non-governmental organizations and a wide range of stakeholders in project implementation;
 • Dedicated to serving vulnerable populations
 • Willingness to live in rural Haiti

Please submit your cover letter and resume by April 30, 2017 to hr@haitihealth.org with the subject line “Project Officer REPARE Program”. Please note that applications will be reviewed on a rolling basis. Due to the high volume of applicants we will only contact those who are being considered for an interview. Thank you for your interest in SBHF.

Pòs: Ofisye Pwojè, Jesyon Pwogram Ekipman Byomedikal
Lokalite: Lopital St. Boniface, Fondèblan
Dat l ap Kòmanse: Imedyatman sa posib
Dire: 3 ane
Rapòte bay: 
Enjenyè Teknisyen Byomedikal, Fondasyon St. Boniface Ayiti

Apèsi Jeneral:
Fondasyon Sen Boniface (FSB) angaje li pou travay kòt-a-kòt ak pèp ayisyen pou kaba ak rèy lamizè epi soulaje soufrans gras ak swen sante, edikasyon ak devlopman kominotè. FSB se yon òganizasyon non-gouvènmantal ki baze nan Newton, Massachusetts, ki sipòte epi angaje nan bay swen sante kalite ak devlòpman kominotè nan Fondèblan, ak yon prezans teren plis pase 200 anplwaye. N ap travay nan objektif pou kreye kominote ki an sante, endepandan, epi ki ka sipòte tèt yo. Reparation Pou Amelyore Ekipman Medikal (REPARE) yo ap alafwa amelyore antretyen ekipman epi repare sistèm nan Lopital St. Boniface, ak patnè lokal kle an Ayiti yo. An plis, pwogram nan ap kreye yon mache REPARE ki ka sèvi nan lòt lopital nan peyi a ki gen menm nesesite yo. Ofisye Pwojè a ap rapòte bay Teknisyen Enjenyè Byomedikal la, epi ap gen pou travay nan yon relasyon sere ak Ofisye Chèf Operasyon ak Ofisye Chèf Apwovizyònman an.

Rezime Pòs la
Tandiske l ap travay an kolaborasyon ak ekip klinik ak administratif la, Ofisye Pwojè a ap sipèvize kowòdinasyon ak lojistik tout aktivite pwogram REPARE nan FSB. L ap responsab pou travay ak ekip fòmasyon REPARE nan pou kowòdone epi idantifye tout ekipman ki bezwen antretyen oubyen repaparasyon; aktivite swivi ak evalyasyon pou fè rapò; epi bay sipò lojistik ak administratif pou pwogram fòmasyon, konferans, ak lòt reyinyon. Ofisye Pwojè a ap sèvi lyezon ant ekip fòmasyon prensipal FSB REPARE epi nenpòt lòt òganizasyon patnè, epi tou premye pwen kontak ak USAID.

Travay & Responsablite

 • Travay ak REPARE, etidyan REPARE yo, ak lòt anplwaye ki gen wòl enpòtan nan transfè ak idantifikasyon ekipman ki bezwen reparasyon nan baz done jesyon travay la.
 • Kowòdone lojistik vwayaj, konferans, ak reyinyon pou ekip pwogram nan ak patnè fòmasyon yo, sa ki gen ladann kòmand materyèl ak lòt founiti pwogram ki nesesè
 • Lyezon ak ekip apwovizyònman an pou ede kowòdone acha ak distribisyon pyès rezèv ak akseswa ekipman yo
 • Patisipe nan reyinyon, atelye, ak konferans ak kòm fonksyon prensipal kreye yon rezo epi fè swivi ak patnè aktyèl yo ak tout patnè potansyèl yo
 • Kolabore ak òganizasyon patnè yo epi pataje rezilta yo ak USAID ansanm ak patnè ekstèn yo
 • Fè swivi epi bay rapò sou enpak pwogram nan, tankou kantite REPARE ki fòme, pousantaj ekipman k ap fonksyone, ak lòt estatistik enpòtan
 • Sipèvize, redaksyon, edisyon ak preparasyon final evalyasyon ak dokiman rapò pou USAID
 • Travay ak REPARE ak patisipan enpòtan pou devlope yon kourikouloum fòmasyon pou pwogram nan ki ka jwe wòl nan lokalite patnè Ayiti yo
 • Bay sipò pou yon jesyon efikas ak efisyan pou pèmèt kwasans ak ekspansyon pwogram nan
 • Ranpli lòt fonksyon ki asiyen

Kalifikasyon

 • Pou pi piti senk an eksperyans nan domèn similè
 • Kapasite verifye nan kowòdinasyon lojistik vwayaj, reyinyon, ak konferans
 • Demonstrasyon eksperyans nan kowòdinasyon òganizasyonèl ak administratif
 • Pale/ekri Anglè ak Kreyòl kouraman
 • Bon jan kapasite pou ekri, pale, kominike ak fè prezantasyon
 • Bon jan kapasite pou sèvi ak lojisyèl Microsoft Office, ak volonte pou aprann nouvo lojisyèl tankou baz done
 • Kominikasyon solid ak ekip klinik ak administrativ yo, ansanm ak manb pwogram fòmasyon an
 • Kapasite pou travay byen ak gouvènman an, òganizasyon non-gouvènmantal ak yon gwo divèsite patisipan nan reyalizasyon pwojè a;
 • Angajman pou sèvi popilasyon vilnerab
 • Volonte pou viv nan zòn riral Ayiti

 

Tanpri soumèt lèt kouvèti w la ak rezime pa Avril 30, 2017 hr@haitihealth.org. Ak sijè liy lan "Pwojè Ofisye Pwogram REPARE". Tanpri note ke aplikasyon yo pral revize sou yon baz woule. Akòz volim nan segondè nan moun kap aplike nou pral sèlman kontakte moun ki yo te konsidere kòm pou yon entèvyou. Mèsi pou enterè ou nan SBHF.